Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin Konkursu

PlayCam

KONKURS FILMÓW AMATORSKICH
„ZIMA W OBIEKTYWIE”
pod honorowym patronatem Jana Olbrychta Posła do Parlamentu Europejskiego.
Konkurs adresowany jest do filmowców amatorów, posiadających dowolną kamerę, aparat, telefon komórkowy z możliwością nagrywania filmów lub inny rejestrator dźwięku i obrazu.
Osób, potrafiących w ciekawy sposób zarejestrować i zaprezentować w krótkiej formie filmowej obrazy, ukazujące PIĘKNO ZIMY, NIE TYLKO W GÓRACH.
To filmy, na które czekamy.
W swoich założeniach konkursowych postanowiliśmy nie zawężać formy przekazu (reportaż, etiuda, krótka migawka, scenka, zjazd na nartach czy sankach itp.), a także tematycznego obszaru postrzegania zimy w różnych odsłonach, dając zupełną swobodę inwencji twórczej uczestnikom konkursu.
Nie określamy również wieku uczestników konkursu, zdając sobie sprawę z rodzącego się talentu młodych z jednej i doświadczeniu starszych autorów z drugiej strony.
Mamy nadzieję, że spojrzenie na świat poprzez pryzmat wieku, pozwoli na ukazanie fascynacji obrazem zimy w międzypokoleniowej perspektywie.
Czy scenariusz zostanie napisany przez autora filmu, czy też napisze go życie- tą decyzję również pozostawiamy twórcy filmu.
W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy województwa śląskiego oraz małopolskiego.
Wszystkie nadesłane filmy emitowane będą na kanale BESKID NEWS TV oraz fanpage’u BESKIDNEWS na Facebooku, zaś Jurorami konkursu będą internauci, oddający swój głos na poszczególny film za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
Rozpoczęcie konkursu nastąpi dnia15.12.2013r. Prace konkursowe przyjmowane będą do 10.03.2014r. zaś rozstrzygnięcie konkursu oraz publikacja wyników na stronie internetowej BESKID NEWS nastąpi w dniu 28.03.2014r.

Wysłanie filmu na konkurs równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.

Instrukcje dotyczące rejestracji znajdziecie tutaj: Instrukcja Rejestracji PDF

REGULAMIN KONKURSU

§1

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, cieszyńskiego,
żywieckiego oraz pszczyńskiego, potrafiących w dowolny sposób w krótkiej formie zrealizować i przesłać do
organizatora konkursu materiał filmowy w sposób opisany w regulaminie sposób.
Organizatorzy nie ograniczają wieku, tematyki, formy przekazu, nie określają również sprzętu, służącego do
wykonania filmu (kamera, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, tablet, smartfon lub inny rejestrator
dźwięku i obrazu, służący do wykonania filmu). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3
oddzielne filmy. Film może zostać realizowany przez jednego autora lub może stanowić pracę zespołową
kilku autorów. O ile praca zespołowa znajdzie uznanie oceniających film, przyznana nagroda pozostaje do
podziału w zespole, a Organizator nie wpływa na sposób oraz proporcje jej podziału. Organizator nie
przewiduje zamiany nagrody rzeczowej na gratyfikację pieniężną. Gwarancja oraz rękojmia za ewentualne
wady w artykułach stanowiących nagrodę leży po stronie fundatora nagrody.

§2

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i wymaga rejestracji uczestnika na stronie www.beskidnews.tv
(wskazówki w załączniku Rejestracja na portalu Beskid News TV) oraz serwisie Youtube (o ile autor jeszcze
takiego konta nie posiada).
Wysłanie filmu jest jednoznacznie z zapoznaniem się z regulaminem, który uczestnik akceptuje podczas
rejestracji.
W określonych sytuacjach organizator nie przyjmie materiału filmowego do konkursu lub zwróci się do
autora o zmianę, skrócenie bądź uzupełnienie parametrów filmu.

§3

Nadesłany na konkurs film powinien:
- mieścić się w czasie do 3,5 minuty
- zawierać tytuł oraz krótki opis filmu (do 500 znaków ze spacjami)
- film może zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem lub nickiem autora/ zespołu autorów, lecz nie może
zawierać innych treści informacyjnych oraz reklamowych, również w opisie filmu. O niedopuszczeniu z tych
względów filmu do konkursu autor zostanie o tym fakcie powiadomiony i poproszony o dokonanie
modyfikacji bądź usunięcia niepożądanych treści

§4

Wszystkie nadesłane prace konkursowe oceniane będą przez widzów, a o klasyfikacji decydować będzie
ilość głosów (like) oddanych na poszczególny film za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.
Organizator przewiduje również możliwość wyróżnienia nagrodą specjalną autora/ zespołu autorów filmu,
zdaniem Organizatora na taką nagrodę zasługujących. O wyróżnieniu decyduje kolegium redakcyjne BESKID
NEWS oraz Fundator nagrody specjalnej. §5
Rozpoczęcie konkursu nastąpi dnia 15 grudnia 2013r. Prace konkursowe przyjmowane będą do
10.03.2014r., zaś rozstrzygnięcie konkursu oraz publikacja wyników na stronie internetowej BESKID NEWS
nastąpi w dniu 28.03.2014r.
Zakończenie podsumowujące konkurs nastąpi na uroczystej gali, podczas której dokonana zostanie
prezentacja filmów finałowych oraz wyróżnionych. O miejscu oraz terminie gali zarówno uczestnicy
konkursu jak i szeroka publiczność zostaną poinformowani na naszej stronie BESKID NEWS.

§6

Prawa do pracy konkursowej
Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodwołalnego prawa do nieodpłatnej, nieograniczonej
obszarowo i terytorialnie swobody udostępniania, wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu,
dowolnego utrwalania, powielania i publikowania każdą techniką, oraz za pomocą dowolnego nośnika
naziemnego i satelitarnego, z zachowaniem zasad identyfikujących autora pracy, co nie wymaga
dodatkowych uzgodnień z uczestnikiem konkursu. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną
umieszczone na stronie www.beskidnews.tv, a niektóre przypisane oraz umieszczone będą
w poszczególnych kategoriach filmowych na stronach BESKID NEWS.

§7

Postanowienia końcowe
Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania niniejszego
regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane z winy
uczestnika, a w szczególności: podanie nieprawdziwych danych, oświadczenia o posiadaniu praw
autorskich i pokrewnych do nadesłanego filmu, naruszenia innych praw osób trzecich w każdym obszarze.
Naprawienie wszelkich szkód z tego tytułu obciążają uczestnika konkursu.
Wszelkie kwestie oraz nieścisłości wymagające zmiany regulaminu już po rozpoczęciu konkursu,
publikowane będą na stronie www.beskidnews.pl w związku z czym uczestnicy konkursu powinni
odwiedzać tą stronę. Zmiany zostają rozstrzygane oraz wprowadzane wyłącznie przez organizatora
konkursu i są one wiążące i ostateczne.
Organizator:
– nie pokrywa uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursi
– nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające wypełnienie przez
uczestnika udziału w konkursie
– nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia konkursu, spowodowane siłami
wyższymi oraz innymi okolicznościami nie leżącymi po stronie Organizatora

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia rozpoczęcia konkursu.